Algemene voorwaarden

Algemene levering en verkoopvoorwaarden
TCH_exclusief ( Tuincentrum Hillegom b.v.)
Gevestigd en kantoorhoudende te
Leidsestraat 122 - 2182 DS Hillegom

1) Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen door TCH-exclusief te Hillegom aan de afnemer "koper" behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk daarvan schriftelijk afwijken.
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door TCH-exclusief te enige tijd toegepast ten voordele van de koper, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
1.2 De ongeldigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst tast niet de overige bepalingen aan. Partijen komen hierbij overeen iedere ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die niet ongeldig is en zoveel mogelijk hetzelfde beoogt en regelt als de ongeldige bepaling.

2) Aanbiedingen, bestelling en overeenkomst
2.1 Prijslijsten zijn informatief, vrijblijvend en gelden niet als offerte, zij kunnen steeds worden aangepast.
Alle door TCH-exclusief uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 7 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 TCH-exclusief kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Bestellingen zijn pas definitief bij een schriftelijke bevestiging ( handtekening ) door de koper voor akkoord order.

3) Prijzen
3.1 De prijs van de goederen verkocht door TCH-exclusief aan koper zal zijn: de prijs geldende voor de verschillende goederen ongemonteerd in verpakking. Behoudens tussen partijen schriftelijk overeengekomen andersluidende overeenkomst.
3.2 TCH-exclusief is gerechtigd tot verhoging van de prijs tot maximaal 10%, bij overstijging van dit percentage binnen 3 maanden na overeenkomst heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.3 De prijzen zijn gebaseerd op levering af centraal magazijn en inclusief de verschuldigde omzetbelasting ( b.t.w.)
3.4 Behalve de kosten van de aflevering ( aan een door de koper op te geven adres ) is TCH-exclusief gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van de koper ( bijvoorbeeld het monteren, plaatsen van goederen op moeilijk bereikbare plaatsen e.d.) aan de koper in rekening te brengen.

4) Levering
4.1 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering vermeld en nemen aanvang na ontvangst van de bevestiging akkoord order. TCH-exclusief is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overschrijding van de opgegeven termijnen.
4.2 TCH-exclusief is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetaling afzonderlijk te vorderen.
4.3 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de feitelijke levering af winkel/magazijn Hillegom.
4.4 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4.5 Indien TCH-exclusief de leveringstermijn overschrijdt en dit is haar verwijtbaar, dient de koper haar schriftelijk in gebreke te stellen en een termijn van 4 weken te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Hierna heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

5) Overmacht
5.1 Overmacht ontslaat TCH_exclusief van alle aansprakelijkheid en geeft TCH-exclusief het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk door schriftelijke kennisgeving aan koper zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren. Zonder gehouden te zijn tot welke vergoeding van schade dan ook.
TCH-exclusief heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TCH-exclusief haar verbintenis had moeten nakomen.
5.2 Overmacht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen en/of situaties; Overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, arbeidsconflicten/-tekorten, uitvallen van energie- en/of watervoorziening, transportschade, diefstal, bezitsverlies of vernietiging, storingen in het bedrijf of in de middelen van het transport, niet- niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en ander contractanten van TCH-exclusief.

6) Garantie
6.1 TCH-exclusief garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende 6 maanden na levering althans een periode die door de producent/importeur van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. 6.2 Indien de in 6.1 omschreven toepasselijke garantie gegrond wordt bevonden, worden de goederen naar keuze van TCH-exclusief gerepareerd of zal zij de koper behulpzaam zijn bij het inroepen van rechten van de koper jegens de fabrikant/importeur.
6.3 Artikelen dienen bij TCH-exclusief ter reparatie te worden aangeboden. Noodzakelijk vervoer voor reparatie bij TCH- exclusief geschiedt binnen de garantieperiode kostenloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook vervoerskosten op basis van manuren in rekening gebracht.
6.4 Vervanging van de zaken kan slechts indien in de garantieperiode:
-TCH-exclusief tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging te rechtvaardigen;
-Indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging rechtvaardigen.
6.5 De garantie vervalt indien de koper schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
-Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies
-De koper zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen
-Een zodanig intensief gebruik dat niet meer als een normaal gebruik door een consument kan worden aangemerkt.
6.6 De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als de aankoopbon niet getoond kan worden of wanneer de door de fabrikant/importeur vereiste garantieformulieren niet zij ingestuurd

7) Reclame
Reclames over direct waarneembare gebreken, manco's en dergelijke dienen onverwijld, nauwkeurig en gedetailleerd, bij voorkeur met digitale foto's, aan TCH-exclusief kenbaar te worden gemaakt. Doch uiterlijk binnen 3 dagen na levering.
7.2 Reclames ter zake van onzichtbare gebreken dienen te geschieden binnen 3 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of geconstateerd had behoren te worden, met dien verstande dat iedere aanspraak vervalt na verloop van 3 maanden na het tijdstip van levering.
7.3 Geringe afwijkingen in kleur, maatvoering, model e.d. zijn toegestaan. Tevens aanvaardt de koper de specifieke eigenheden van de materialen o.m. de natuurlijke werking van hout. Over dergelijke afwijkingen kan niet worden gereclameerd.

8) Betaling en zekerheid
8.1 TCH exclusief is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de koper zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, aanbetaling tot maximaal 50% van de overeengekomen totaalprijs inclusief b.t.w.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de koper de totaal overeengekomen prijs, of- in geval van aanbetaling- het restant daarvan, bij levering contant voldoen.
8.3 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
8.4 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim: Vanaf het moment van in verzuim treden is over het opeisbare gedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
8.5 De tengevolge van het in gebreke blijven van de koper ontstane kosten van invordering, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minstens 15% van de openstaande hoofdsom en de daarover verschuldigde rente, zulks met een absoluut minimum van 100 euro,-
8.6 Alle vorderingen van TCH-exclusief worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van koper wordt aangevraagd, deze surseance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens het verhaal van de vordering van verkoper redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen.
8.7 De koper is niet gerechtigd compensatie toe te passen of betaling te weigeren of op te schorten op grond van vermeende ondeugdelijke levering of enige andere tekortkoming van de kant van TCH-exclusief.

9) Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door TCH-exclusief geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat de koopsom en de daarvoor eventueel verschuldigde rente en kosten zijn voldaan.
9.2 TCH-exclusief heeft te allen tijde het recht goederen die eigendom zijn gebleven, voor rekening en risico van de koper, zelfs bij een derde, terug te nemen. Koper is verplicht terugname van goederen door TCH-exclusief mogelijk te maken en TCH-exclusief daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van de koper.

10) Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens in gevallen er sprake is van opzet en/of grove schuld van TCH-exclusief of van de door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personeelsleden, aanvaardt TCH-exclusief geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte (gevolg)schade
10.2 De aansprakelijkheid van TCH-exclusief is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak.
10.3 Voor plaatsing van zaken bij koper heeft TCH-exclusief een verzekering gesloten die transportschade en de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt, de aanspraak van de koper jegens TCH-exclusief zijn beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in onderhavige gevallen.

11) Ontbinding
11.1 TCH-exclusief heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst te ontbinden: -Wanneer aan de door TCH-exclusief gevraagde zekerheidsstelling niet wordt voldaan
-Indien naar het oordeel van TCH-exclusief nakoming van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhindert of bemoeilijkt wordt, dan wel (verdere) uitvoering door TCH-exclusief redelijkerwijs bezwarend is voor TCH- exclusief.

12) Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg, of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen TCH-exclusief is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien een der partijen zulks stelt.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van Koophandel Rijnland te leiden onder nummer B. 00069

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

w.g. H.J. Hulsebosch directeur, TCH exclusief nr. 28016158